Telefon: 90 312 287 84 28 / 90 444 6 537 - E-Posta: info@tnbe-imza.com.tr
Türkiye Noterler Birliği Teknoloji Şirketidir.
Kullanım Koşulları
1. TARAFLAR VE KONU

1.1. Bu Koşulları okuyup kabul ederek, Kullanıcı olarak http://www.tnbe-imza.com.tr/ alan adında ve alt alan adlarında yayın yapan internet sitesine (Bundan sonra kısaca "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır.) erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişi olarak aşağıda yazılı şartlara uymanız beklenecektir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde ise TNB E-imza İnternet Sitesi’ni kullanmaktan vazgeçiniz.
1.2. TNB E-imza, İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.3. İnternet Sitesi’nin sahibi ‘Söğütözü Mh. Söğütözü Cd. No: 4-434 Çankaya ANKARA’ adresinde mukim TNB E-İMZA Sanayi ve Tic. A.Ş.’dir (Bundan böyle kısaca “TNB E-imza” olarak anılacaktır). İnternet Sitesi’nde sunulan ve işbu Koşullarda belirtilen hizmetler, TNB E-imza tarafından sağlanmaktadır.
1.4. İşbu Kullanım Koşulları İnternet Sitesi üzerinden yayınlanarak İnternet Sitesi’ni kullanan her gerçek ve tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.
1.5. TNB E-imza, işbu Kullanım Koşulları belgesi içinde belirtilen koşulları Kullanıcıya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak İnternet Sitesi’nde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. TNB E-imza tarafından işbu Kullanım Koşulları belgesi hükümlerinde yapılan her değişikliği İnternet Sitesi hizmetlerinden yararlanan ve İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları Kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

2. TANIMLAR

İnternet Sitesi: TNB E-imza tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan http://www.tnbe-imza.com.tr/ ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesidir.
Hizmet: Kullanıcının İnternet Sitesi üzerinden sunulan elektronik içeriğin tanıtımlarına ulaşması ve Kullanıcının satın almaya karar verdiği ürüne veya hizmete ilişkin alışverişi yapabilmesine olanak sağlanarak ilgili içerik ya da içeriklerin e-posta ile gönderilmesi veya Kullanıcının adresine postalanmasını ifade eder.
Kullanıcı: İnternet Sitesi’ne ve/veya TNB E-imza Veritabanı’na çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
Link: İnternet Sitesi üzerinden, İnternet Sitesi içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden İnternet Sitesi’ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İçerik: İnternet Sitesi’nde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
İnternet Sitesi Arayüzü: TNB E-imza tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve TNB E-imza Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları TNB E-imza’ya ya da muhtelif eser sahiplerine ait olan içerikler içerisinde İnternet Sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.
İçerik Sağlayıcı: İnternet Sitesi dahilinde TNB E-imza tarafından sunulmayan içerikleri tedarik eden kişi, kurum ve kuruluşlardır.

3. TNB E-imza’nın, İçerik Sağlayıcının Ve Kullanıcının Yükümlülükleri

3.1. TNB E-imza, İnternet Sitesi üzerindeki arayüz kullanılmak suretiyle işbu Kullanım Koşulları belgesi ile tanımlanan Hizmetin verilmesini sağlamaktadır.
3.2. TNB E-imza, İnternet Sitesi üzerindeki arayüz kullanılmak suretiyle İnternet Sitesi Veritabanı üzerinden içerik sorgusu yapılabilmesini ve TNB E-imza İnternet Sitesi üzerinden bu içeriklerin satın alma öncesinde görüntülenebilmesini sağlamaktadır.
3.3. TNB E-imza tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler TNB E-imza tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen TNB E-imza’nın yetkisi dâhilindedir. TNB E-imza bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.
3.4. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.
3.5. İnternet Sitesi, Veritabanı’na yüklenen bilgilerin Kullanıcı tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.
3.6. Kullanıcı, İnternet Sitesi dâhilinde bulunan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanlar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TNB E-imza ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
3.7. İnternet Sitesi dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve de TNB E-imza dışındaki İçerik Sağlayıcılar tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı TNB E-imza’nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, TNB E-imza çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.8. TNB E-imza, İçerik Sağlayıcılar tarafından TNB E-imza’ya iletilen veya İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenebilecek, değiştirilebilecek veya sağlanabilecek içeriklerin hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. TNB E-imza, İnternet Sitesi’ne kendisi dışındaki içerik sağlayıcılarca yüklenen ve/veya sunulan içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez.
3.9. Kullanıcı ve içerik sağlayıcı, İnternet Sitesi dâhilinde, TNB E-imza’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
3.10. TNB E-imza, İnternet Sitesi dâhilinde sunulan hizmetleri ve İnternet Sitesi dâhilindeki içeriği her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. TNB E-imza, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.
3.11. TNB E-imza, 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcısıdır. TNB E-imza, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların ve İçerik Sağlayıcıların İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
3.12. TNB E-imza, 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcı olması nedeniyle ilgili yasanın 5. maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.
3.13. TNB E-imza, İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir. TNB E-imza aynı zamanda; Kullanıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarayıcı tipi, işlem tarih gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla edinebilir, saklayabilir ve kullanabilir.
3.14. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde İnternet Sitesi Veritabanı’ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak İnternet Sitesi Veritabanı’ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1. maddesinde ifade olunan ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirdiklerinden dolayı bu kanun gereği olmak üzere cezalandırılmaları amacıyla İnternet Sitesi tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.
3.15. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya TNB E-imza’nın yazılı olarak izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup TNB E-imza’nın dava ve takip hakları bu tür durumlar açkısından her zaman için saklıdır.
3.16. İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan ilanların ve TNB E-imza İnternet Sitesi Arayüzü’nün TNB E-imza’nın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
3.17. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin TNB E-imza’nın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce İnternet Sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda görüntülenemez, aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.
3.18. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen profil sayfalarında yer alan kişisel veriler, kişisel veri sahiplerinin ve TNB E-imza’nın yazılı izni olmaksızın hiçbir koşul ve şart altında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez. Ancak TNB E-imza, yasalar öngördüğü takdirde, yasal merci ve makamların kararları doğrultusunda yürürlükteki yasalar kapsamında kalmak şartıyla ve ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar ile ilgili birtakım bilgileri bu makam ve mercilere verebilir.
3.19. İnternet Sitesi Veritabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen TNB E-imza’nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. İnternet Sitesi dâhilinde erişilen veya İçerik Sağlayıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve İnternet Sitesi’nin (sınırlı olmamak kaydıyla TNB E-imza İnternet Sitesi Veritabanı, İnternet Sitesi ara yüzü, tasarım, metin, kodlar da dahil) tüm elemanları TNB E-imza’ya ait ve/veya TNB E-imza tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.
4.2. İnternet Sitesi’nde kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf ve benzeri türden içerik TNB E-imza’ya aittir ya da yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu tür içeriklerin, İnternet Sitesi içerisinde ifade edilen sınırların dışında Kullanıcı tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açabilir.
4.3. İnternet Sitesi, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle de geçerli telif hakkı sahiplerinin belirtilmesi amacıyla, İnternet Sitesi içerisinde yer verilen her türden içeriğe ilişkin olmak üzere içeriğin elde edildiği kaynak adı ve site adresi ile içeriğin hangi lisans altında elde edildiğine ilişkin uygun açıklamaya gereken sayfalarda yer verilmiştir. Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar, TNB E-imza hizmetlerini, TNB E-imza bilgilerini ve TNB E-imzaʼnın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya üçüncü kişilerin TNB E-imza’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.
4.4. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde TNB E-imza tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde TNB E-imza; TNB E-imza hizmetleri, TNB E-imza bilgileri, TNB E-imza telif haklarına tabi çalışmaları, TNB E-imza ticari markaları, TNB E-imza ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. MÜCBİR SEBEPLER

5.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TNB E-imza işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TNB E-imza açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TNB E-imza’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
5.2. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TNB E-imza’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

6. UYGULANACAK HUKUK
İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK
İşbu 7 (yedi) maddeden oluşan Kullanım Koşulları, TNB E-imza tarafından TNB E-imza İnternet Sitesi içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar, işbu Kullanım Koşullarını İnternet Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. TNB E-imza, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları belgesi hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek İnternet Sitesi üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler.